Avukat Arama

Sehire Göre Avukat Arama

Yurtdışında Türk Avukat Arama


*Yeni

 
  • Bilirkişi raporu, kadastro tespitine itiraz

    .


Bilirkişi raporu, kadastro tespitine itiraz

 

16. Hukuk Dairesi 2003/10898 E., 2003/11279 K.

·  BİLİRKİŞİ RAPORU

·  KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ

"İçtihat Metni"

Taraflar arasında kadastro tesbitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtayca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREGİ GÖRÜŞÜLDÜ:
Kadastro sırasında 50 ada 36, 58 parsel sayılı 700.26 ve 229.50 metrekare yüzölçümündeki taşınmazlar tapu kaydı ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle 58 parsel hisseli olarak davacı Ali ve müşterekleri adlarına, 36 parsel ise davalı Abdurrahman ve müşterekleri adlarına tespit edilmiş, 36 parsel Sulh Hukuk Mahkemesinde davalı olduğundan dava sonuna kadar işlem yapılmamasına karar verilmiş, 58 parsel ise kesinleşerek tapu oluşmuştur. Sulh Hukuk Mahkemesinde açılan taksim davası Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 409. maddesi gereğince davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir. Davacı Ali adına hisseli tespit edilen 58 parsele uygulanan tapu kaydına dayanarak ve tapunun 36 parseli de kapsadığı hissedarlar arasında önceden yapılan taksim sözleşmesi ve parselasyon haritasına göre bir kısım yerlerin kendisine ait olduğu, taksim sözleşmesine göre herkesin yerinin verilmesini, olmadığı takdirde 36 parselin 58 parsele ilave edilerek tapu malikleri hisseleri oranında birlikte tescilini talep etmiştir. Mahkemece yapılan yargılama sonunda; 50 ada 36 parselin tamamı 700 hisse kabul edilerek davalılar Abdurrahman ve müşterekleri adlarına hisseleri oranında tesciline, 58 parselin ise kesinleşmiş tapu kaydı ve tedavül durumuna göre tapu kaydı gibi hisseleri oranında davacı Ali ve müşterekleri adlarına tesciline karar verilmiş; hüküm, davacı Ali ve davalı Nigar tarafından temyiz edilmiştir.
1- Hükmü temyiz eden davacı Ali ye tapu miktarı kadar yer verildiğine, miktar fazlası yönünden hukuken korunmaya değer bir hakkı bulunmadığına göre, temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Davalılardan Abdurrahman mirasçısı Nigarın temyiz itirazlarına gelince; Mahkemece verilen paylar bilirkişinin raporuna dayandığına ve pay belirtilmesinde bir isabetsizlik bulunmadığına göre tüm temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, 25.12.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.
 

 

 

HukukEKSPER.com ve İnterneti çok daha hızlı kullanabilmeniz için  'u öneriyoruz.