Avukat Arama

Sehire Göre Avukat Arama

Yurtdışında Türk Avukat Arama


*Yeni

 
  • Yediemin ücreti

    .


Yediemin ücreti

Yediemin ücretinin nasıl tahsil edileceği hakkında bilgisi olan hukukçu arkadaşlar varmı? ( İcra İflas Kanununa tabi bir haciz işlemi olmadığı durumlarda). Yani 6183 sayılı kanun veya diğer herhangi bir mevzuata göre muhafaza altına alınan menkul malların yedieminlik ücreti nasıl tahsil edilebilir? Görüşlerini bildiren hukuçu arkadaşlara şimdiden teşekkürler.

Cevap #1
haciz işlemi olmadan yediemin nasıl olunuyor


Cevap #2
6183 sayılı kanuna göre olunabilinir.

Cevap #3
6183 sayılı kanunda da haciz olmadan nasıl oluyor sonuç olarak 6183 sayılı yasada devletin alacaklarının cebri tahsil yoludur


Cevap #4
Haciz işlemi var tabiki ama bu haciz işlemi İcra İflas Kanununa tabi bir haciz işlemi değil. Örnek olarak 6183 sayılı kanuna dayanarak devlet haciz yapabilir ve malı muhafazaya alabilir. Benim burda söylemek istedğim İcra iflas kanunu dışında herhangi bir şekilde yediemin olma durumudur.
Muhafaza edilmek üzere kendisine resmen teslim olunan rehinli veya hacizli veya herhangi bir nedenle elkonulmuş olan mal nedeniyle bir kişi yedimemin olabilir.
İcra İflas Kanununda yediemin ücretinin nasıl tahsil edileceği belirtilmiştir. Ama diğer durumlarla ilgili olarak( örneğin trafik kanununa aykırılıktan dolayı bir aracın otoparka çekilmesi durumunda otopark işleticisi yediemin olur) yedieminlik ücretinin nasıl tahsil edileceği belirli değildir.
BU konuda bilgisi olan arkadaşlar varmı diye sordum.
Sayın Eyilik sanırım sorumu yeterince açıkladım.

Cevap #5
sorunuzu İİK dışında diye sorduğunuz için icra iflas yasasına göre uygulamanın nasıl olduğunu ve bu yasa açısından doğru cevabı bildiğinizi farz ediyoruz.

6183 sayılı yasaya göre muhafaza altına alınan menkullar çoğunlukla vergi dairelerinin veya bu uygulamayı yapan kuruluşların kendi depolarını kullandıkları bilinir ancak bir başka yediemine bırakılması halinde bu ücretin nasıl tahsil edileceği yasada tam olarak düzenlenmemiştir. Ancak 6183 sayılı yasa ile ilgili olarak boşluk olan durumlarda icra iflas yasasının uygulanacağı belirtilir. Bu itibarla 6183 sayılı yasaya istinaden yediemin ücreti konusunda kaynağınız icra iflas yasası olacaktır.

bunun dışında başkaca yasalara göre yapılan uygulamalarda ise yedieminlik ücreti hakkında o yasalarda ki düzenlemelere bakmak gerekmektedir. Örneğin orman suçları ile ilgili olarak(Ek hüküm: 3373 - 22.6.1987) Ancak, sahiplerinin talepleri üzerine suç aletleri yukarıda belirtilen satış komisyonlarınca takdir ve tespit edilecek rayiç değerleri karşılığında, kanunen muteber teminat veya muteber müteselsil kefil göstermeleri ve dava neticesinde müsaderesine karar verildiği takdirde aynen iade şartıyla sahiplerine teslim edilir.

Zaptolunan nakil vasıtaları orman idaresinde veya yedieminde bekletilemez. Bu vasıtaların kayıtlı olduğu trafik bürosuna derhal durumu bildirilir ve trafik görevlilerince de, trafik siciline ve ruhsatnamesine orman suçundan zaptedilmiş olduğu hususunda açıklama konulur. Trafik sicili ve ruhsatnamesinde bu açıklamayı taşıyan nakil vasıtasını satın alan üçüncü sahiplerinin talepleri üzerine birinci fıkrada belirtilen satış komisyonlarınca takdir ve tespit edilecek rayiç değerleri karşılığında, kanunen muteber teminat veya muteber müteselsil kefil göstermeleri ve dava neticesinde müsaderesine karar verildiği takdirde aynen iade şartıyla, sahiplerine teslim edilir.

Zaptolunan nakil vasıtası ile yeniden orman suçu işlendiği takdirde vasıtanın sahibine iade olunabilmesi için nakit veya Devlet tahvili veya banka teminatı verilmesi zorunludur.

Suçta kullanılan nakil vasıtaları kesin bir zaruret olmadıkça yediemine teslim edilemez. Sahibi tarafından belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan veya istenmeyen veya sahibi bulunmayan canlı nakil vasıtaları beş gün, diğer nakil vasıtalır ise en çok bir ay beklendiktan sonra birinci fıkrada belirtilen satış komisyonunca mahallinde veya pazar yerlerinde, bu yerlerde alıcı bulunmadığı veya uygun fiyat teşekkül etmediği takdirde, idarece uygun görülecek herhangi bir yerde, ilân edilmek suretiyle satılır.

Müsaderesine karar verilmeden yukarıda gösterildiği şekilde satışları yapılan orman emvali, sair mahsuller, suçta kullanılan aletler ve nakil vasıtalarının bedelleri, yapılan her türlü masraflar düşüldükten sonra emanet olarak bankaya veya orman idaresi veznesine yatırılır. Durum ilgili mahkemeye bildirilir.
Bunun dışında yediemine teslim edilen mallar ile ilgili olarak bir protokol yapılmış olması gerekir. o zaman burdaki kayıtlara bakmak gerekecektir.

Cevap #6
Sayın Eyilik,
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim.
Ancak yinede ortada büyük bir boşluk olduğundan bir çozüm bulmak zor.
Zİra İcra İflas Kanununu kıyasen uygulamak da mümkün olamıyor. Çünkü İcra kanununa göre yediemin mahcuz malın satışını muhafaza yapılan dosyadan istiyebiliyor. Ama İcra İflas Kanunu dışında kalan durumlarda ( örneğin yanlış yere park edilen bir aracın bir yediemin otoparka teslim edilmesi gibi) ortada bir dosya bulunmuyor.
Yediemin in hangi takip yolunu uyglayacağıda bir başka sorun. Hapis hakkını kullanmaya çalışan bazı meslektaşlar Yargıtayın kararı ile bu yoluda kullanamaz olmuşlardır.
Uygulamada ise 49 takip(yeni örnek no:7) yapılmaktadır. Fakat burada da sıra cetveli nasıl oluşturalacağı tartışma konusu.
Uygulamada gördüğüm ne yazıkki eğreti yöntemler uygulanıyor.
Şu ana kadar ne yazıkki tam hukuki bir karşılık bulamadım.
Teşekkürler.

Cevap #9
Öncelikle ben hukukcu değilim Konyada yed-i eminlik yapmaktayım bu gibi durumlarda 6183 sayılı kanunda bosluk oldugundan İİK ilgili maddelerine gore haczi gerçeklerştiren alacaklı tarafa ( vergi dairesi ) noter aracılığı ile yediemin ücretinin ödenmesine aksi halde mahcuzlardan hiçbir suretle ceza-i ve hukuk-i yonden sorumlu tutulunamayacağını belirtir süreli (7 iş gunu ) ihtarname gonderilmeli ücret ödenmediği taktirde ilamsız icra takibi yolu ile tahsili cihetine gidilmeli diye dusunuyorum

boyle bir durumda kalmıs olsa idim ben bu sekilde tahsil yoluna giderdim.

 

 

HukukEKSPER.com ve İnterneti çok daha hızlı kullanabilmeniz için  'u öneriyoruz.