Dilekçe ve Hukuksal Arama: Örn: Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi , Telefon Çalınma Dilekçesi, Redd-i Hakim... Davası nasıl açılır?, vb.
 

Dilekçe / Sözlesmeler

MEMUR ATAMA NAKIL ISLEMININ IPTALI

Dilekçesi/Sözleşmesi Örneği

…………. İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI'NA

YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLİDİR

DAVACI                             :   .

VEKİLİ                              :   Av. .

DAVALI                             :   Tarım ve Köyişleri Bakanlığı - ….

KONU                                :   ……. Tarım İlçe Müdürü olarak görev yapan müvekkilim davacının ……. ili emrine ziraat mühendisi olarak atanmasına ilişkin Personel Genel Müdürlüğünce tesis olunan …./…./…… gün ve …./………. sayılı işlemin iptali ve yürütülmesinin durdurulması talebinden ibarettir.

TEBLİĞ TARİHİ                :   …./…./……..

OLAYLAR                          :
1.   Müvekkilim ………………, ………… Tarım İlçe Müdürü olarak ….. yıldan beri görev yapmaktayken hakkında dava konusu işlem tesis olunmuş ve yöneticilik görevi üzerinden alınarak İstanbul ili emrine ziraat mühendisi olarak ataması yapılmıştır.
2.   Müvekkilimin atama işlemine dayanak olarak 657 sayılı Yasanın 71, 72 ve 76. Maddeleri gösterilmiştir. Bu hükümler ile memurlar hakkında nakil işlemi tesis etme nedenleri belirlenmemiş bu nedenleri belirleme konusu idarenin takdirine bırakılmışsa da, idarenin takdir yetkisi mutlak olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olup, maksat ve sebep yönlerinden idari yargı denetimine tabi olmaktadır. Bundan hareketle idarenin kendisine tanınmış olan takdir yetkisini hukuka uygun olarak kullanmamıştır. Zira müvekkilim hakkında herhangi bir soruşturma yapılmamıştır. Bu nedenle söz konusu atama işlemin sebep unsuru da oluşmamıştır.
3.   Naklen atama işleminin tesisi sırasında idarenin, kamu görevinin aksamasını önlemek ve kamu görevlisinden yeterli düzeyde verim alabilmek için görevlendirilen, gerek bilgi ve gerekse diğer yönlerden olumsuz niteliklere sahip olması, personel ile arasında uyumlu bir çalışmanın bulunmaması işin aksamasına meydan verebilecek veya hizmetin güven içinde yerine getirilmesine, engel teşkil edebilecek hallerin bulunması durumunda, böyle bir önlemin alınması yoluna gidilebilecektir. Oysa müvekkilimin hakkında böyle bir durum söz konusu olmamış ve işlemin amaç unsuru da oluşmamıştır.
4.   İdare kendisine tanınmış olan takdir yetkisini keyfi ve hukuka aykırı olarak kullanmıştır. İşlemin sebep ve amaç unsurları yönünden hukuka aykırılıkları açıktır. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 27. maddesi hükmü ile öngörülen koşullar oluştuğundan öncelikle işlemin yürütülmesinin durdurulması gerekmektedir.
5.   Bu itibarla, tamamen hukuka aykırı olarak tesis olunan söz konusu atmaya ilişkin idari işlemin iptali için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          :   İdari Yargılama Usul Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER             :   Personel Genel Müdürlüğünce tesis olunan …./…./…… gün ve ……/….-……… sayılı  atama işlemi, Müvekkilimin almış olduğu Takdirname ve Teşekkürnameler ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller

SONUÇ ve TALEP             :   Yukarıda açıklanan nedenlerle, müvekkilim ………… hakkında öngörülen dava konusu atamaya ilişkin idari işlemin öncelikle yürütülmesinin durdurularak iptaline ve yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalı idare üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/…..
Davacı Vekili
Av…………
EK:
1.)  Onaylı Vekaletname Örneği.
2.)  Personel Genel Müdürlüğünce tesis olunan …../…../……. gün ve ……/….-……. sayılı atama işlemi.
3.)  Müvekkilimin almış olduğu Takdirname ve Teşekkürname fotokopileri.

Özet


Hukuk Eksper Öneriyor:

Alanında Uzman Avukatlarla Çalışın, İşinizi, Hayatınızı, Geleceğinizi Şansa Bırakmayın.

Ankara Avukat

GÜNVAR ÇULHAOGLU Ankara

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Aydin Avukat

GÜRAY ERGÜN Aydin

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Izmir Avukat

AYPER HATICE KURTOGLU Izmir

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Gaziantep Avukat

SEVKET DEMIRCIOGLU Gaziantep

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Istanbul Avukat

RESAT MURAT ÖZSUNAY Istanbul

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Sanliurfa Avukat

VELI TUGLUK Sanliurfa

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Istanbul Avukat

MUSTAFA ÖZÜMAGI Istanbul

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Istanbul Avukat

BARIS ÖNER Istanbul

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Istanbul Avukat

NURAL PINAR KARAGÖZ Istanbul

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Istanbul Avukat

MEMDUH LATIF DIRIK Istanbul

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın

HukukEKSPER.com ve İnterneti çok daha hızlı kullanabilmeniz için  'u öneriyoruz.